Tag: mozilla

Mozilla ปล่อย Firefox 23.0.1 แล้ว

17 August 2013

สามารถตามไปโหลดได้ที่ Mozilla Firefox Download! เลยนะครับ ส่วนใครสนใจความสามารถใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นสามารถอ่านได้ที่ Release Notes

Mozilla ปล่อย Firefox 22 แล้ว

26 June 2013

สามารถตามไปโหลดได้ที่ Mozilla Firefox Download! เลยนะครับ ส่วนใครสนใจความสามารถใหม่ที่เพิ่มเติมขึ้นสามารถอ่านได้ที่ Release Notes